Skip to content

โปรแกรมวางแผนการผลิต

โปรแกรมวางแผนการผลิต เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผน ควบคุมและติดตามการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดยระบบได้ถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งโปรแกรมบริหารการผลิต ที่เราร่วมกันพัฒนาและเขียนออกมานั้น จะช่วยให้โรงงานของคุณมีการวางแผนการผลิตที่ชัดเจน ลดความซ้ำซ้อนในการผลิต เห็นภาพรวมการผลิต ติดตามยอดการผลิตแบบ Real time และช่วยประสานการทำงานระหว่างแต่ละฝ่ายผลิต

รับเขียนโปรแกรมวางแผนและบริหารการผลิต

โปรแกรมวางแผนการผลิต

เจ้าของธุรกิจ

 • เห็นภาพรวมการผลิตภายในโรงงาน
 • ติดตามสถานะการผลิตได้แบบ Real time
 • วางแผนการผลิตได้ล่วงหน้า
 • ช่วยประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการผลิตที่อาจล่าล้า
 • ดูประสิทธิภาพในการผลิต
 • วางแผนและติดตามการผลิตได้จากทุกที่

พนักงานผลิต

 • ทราบแผนและลำดับการผลิตได้ล่วงหน้า
 • ป้องการปัญหาการผลิตที่ซ้ำซ้อน
 • ช่วยประสานการงานผลิตระหว่างแผนก/สถานี
 • ลดการใช้เอกสารและป้องกันเอกสารสูญหาย
 • ระบบแจ้งเตือนผ่าน Line และ Email

โรงงาน

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานภายในแผนกผลิต
 • มีแผนการผลิตที่ชัดเจน
 • ควบควมขั้นตอนในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานร่วมกันได้จากแต่ละจุดของโรงงาน หรือ ระหว่างโรงงาน
 • ลดการทำงานซ้ำซ้อน
 • ลดปัญหาเอกสารสูญหาย

โปรแกรมควบคุมการผลิต

โปรแกรมควบคุมการผลิตจะช่วยให้การทำงานในโรงงานง่ายขึ้นและเป็นระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้น โดยโปรแกรมจะช่วยควบคุมระยะเวลาในการทำงานและจัดแผนดำเนินงานให้กับฝ่ายผลิต เพื่อให้ในแต่ละสถานีผลิตสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามการผลิตได้แบบ Real time ลดความเสี่ยงในการผลิตล่าช้า ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ปัญหาการใช้เอกสาร และเอกสารสูญหาย

หน้าโครงการผลิต

โครงการผลิตคือ ชื่อหัวข้อสำหรับการผลิตนั้นๆ ซึ่งจะช่วยระบุว่าเป็นงานผลิตของลูกค้าเจ้าใด เลขที่ใบสั่งซื้อใด ช่วยกำหนดระยะเวลาส่งมอบ และสามารถบันทึกเทมเพลตแผนการผลิตเพื่อในอนาคตได้

หน้ารายละเอียดแผนการผลิต

เป็นหน้าที่ใช้ระบุรายละเอียดที่ต้องใช้ในการผลิต เช่น มีแผนก/สถานีผลิตใดบ้าง การส่งต่องานระหว่างแผนกผลิต จำนวนที่ผลิต งานผลิตที่ผิดพลาด หมายเลขเครื่องจักรที่ใช้งาน ผู้รับผิดชอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานผลิต

ระบบส่งต่องานผลิต

สามารถส่งต่องานผลิตระหว่างแผนกได้ โดยมีระบบแจ้งเตือนและส่งต่องาน รวมถึงอัปเดตความคืบหน้าในการผลิต เพื่อให้สามารถติดตามได้ว่าปัจจุบันแผนกใดกำลังดำเนินการผลิต

ตรวจสอบคุณภาพ

สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานเพื่อส่งต่อ/รับชิ้นงานระหว่างแผนกผลิต หรือระหว่างแผนกผลิตกับแผนกตรวจสอบคุณภาพ

ภาพรวมการผลิต

สามารถติดตามการผลิตได้แบบ Rea Time สำหรับแต่ละโครงการผลิต

แดชบอร์ด

สามารถดูภาพรวมการผลิตได้หลายมิติ เช่น ยอดผลิตในแต่ละเดือน ยอดผลิตของแต่ละเครื่องจักร ยอดผลิตในแต่ละแผนก/สถานี หรืออัตราการผลิตที่ล่าช้า เป็นต้น

เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี

หากคุณมีไอเดียดีๆ ที่ต้องการพัฒนาหรือกำลังมองหาคนเขียนโปรแกรมที่จะช่วยทำให้ไอเดียของคุณเป็นจริง กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเราเพื่อพูดคุย ทางเรายินดีให้คำปรึกษา

COPYRIGHT © 2021 DEVDEVA COMPANY LIMITED ALL RIGHTS RESERVED